PRIMĂRIA COMUNEI ȘURA MARE

ANUNŢ

PRIVIND VÂNZAREA TERENURILOR DIN EXTRAVILAN

1) În baza Legii nr. 17/2014, vânzătorul înregistrează la Primăria Șura Mare o cerere prin care solicită afişarea ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilan, în vederea aducerii acesteia la cunoştinţa preemtorilor în ordinea stabilită prin lege şi anume: (coproprietari, arendaşi, proprietarii vecini şi statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului);

2) Cererea este însoţită de oferta de vânzare a terenului agricol şi de documentele doveditoare în copie (buletin de identitate/carte de identitate, o copie legalizată la notar sau certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare, (titlul de proprietate, extrase CF după caz, certificat de moştenitor, contract de vânzare cumpărare, contract de donaţie, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, contract de schimb şi alte asemenea documente din care să rezulte dreptul de proprietate);

3) Oferta de vânzare va cuprinde informaţii despre teren – preţ, amplasament, suprafaţa, categoria de folosinţă şi clasa de calitate, documentele cadastrale – şi despre vânzător – numele şi prenumele, adresa completă şi copia documentului de proprietar. Modelul ofertei de vânzare, este stabilit prin normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.17/2014, aprobate prin Ordinul nr. 719/740/M.57/2.333 .

4) Primăria are obligaţia să afişeze timp de 30 de zile oferta de vânzare la sediul său şi, după caz, pe pagina de internet a acesteia;

5) În termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, Primăria are obligaţia de a transmite structurii din cadrul aparatului central al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv structurilor teritoriale ale acestuia, după caz, un dosar care să cuprindă lista preemptorilor, respectiv copiile cererii de afişare, ale ofertei de vânzare şi ale documentelor doveditoare.

6) Titularul dreptului de preempţiune (coproprietari, arendaşi, proprietarii vecini şi statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului) trebuie ca, în termen de 30 de zile de la data afişării ofertei de vânzare, să îşi manifeste în scris intenţia de cumpărare, să comunice acceptarea ofertei vânzătorului şi să o înregistreze la sediul primăriei unde aceasta a fost afişată.

7) Comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare, va fi însoţită de următoarele documente în copie, care certifică calitatea de preemtor – persoană fizică: (Buletin de identitate/Carte de identitate/Paşaport, documente justificative care atestă calitatea de preemtor şi încadrarea întruna dintre categoriile stabilite de lege, acte de coproprietate pe terenul agricol supus vânzării, contract de arendă, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, alte asemenea documente;

8) în cazul preemtorului persoană juridică, se va depune o copie a certificatului constatator de la Registrul Comerţului sau actul în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;

9) în cazul preemtorilor prevăzuţi la art.2 alin.(2) şi (3) din Legea nr.17/2014, se vor depune documente emise de către autorităţile statului aparţinător care atestă şi descriu condiţiile legale din statul respectiv, necesare pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole, iar documentele se depun în original, însoţite de traducerea în limba română legalizată a acestora;

10) Comunicările de acceptare a ofertei vânzătorului depusă la primărie după data limită a perioadei de 30 de zile de la afişare, nu vor mai fi luate în considerare.

11) În aceeaşi perioadă de 30 de zile de la afişare, după ce se primesc intenţiile de achiziţie/cumpărare a terenului extravilan, vânzătorul trebuie să aleagă un potenţial cumpărător şi să comunice numele acestuia primăriei. Alegerea cumpărătorului se va face în funcţie de rangul preemptorului, preţul şi cu respectarea condiţiilor legale.

12) În cazul în care niciun preemtor nu îşi manifestă intenţia de cumpărare, în termenul legal, vânzarea este liberă. În acest caz, primăria eliberează vânzătorului o adeverinţă după modelul prevăzut în normele metodologice (nepublicate la data afişării prezentului anunţ), urmând ca vânzătorul să aleagă un cumpărător cu respectarea legii, aceasta înştiinţând în scris primăria despre aceasta, iar vânzarea liberă a terenului la un preţ mai mic decât cel cerut în oferta de vânzare, ori în condiţii mai avantajoase decât cele prevăzute în ofertă, atrage NULITATEA ABSOLUTĂ.

13) Înstrăinarea prin vânzare-cumpărare a terenurilor agricole situate în extravilan fără respectarea dreptului de preempţiune, potrivit art.4 din Legea nr.17/2014, sau fără obţinerea avizelor prevăzute la art.3 şi art.9 din Legea nr.17/2014, este interzisă şi se sancţionează cu anulabilitatea actului.