Bun venit in Comuna Sura Mare - judetul Sibiu

HOTĂRÂRI AN 2017

Hotararea nr. 1 privind alegerea președintelui de ședință

Hotararea nr. 2 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare în anul 2017

Hotararea nr. 3 privind mandatarea reprezentantului comunei Șura Mare în Adunarea Generală a SC Apă Canal SA;

Hotararea nr. 4 privind actualizarea Planului de acoperire a riscurilor în comuna Șura Mare;

Hotararea nr. 5 privind aprobarea Regulamentului de amplasare și autorizare a mijloacelor de publicitate in comuna Șura Mare;

Hotararea nr. 6 privind aprobarea PUZ si RLU -Schimbare functiune din zona construcții edilitare în zonă de locuinte-strada Primăverii f.n.

Hotararea nr. 7 privind alegerea președintelui de ședință;

Hotararea nr.8 privind aprobarea bugetului Ocolului Silvic Dealul Sibiului Șura Mare;

Hotararea nr.9 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care se poate recolta din fondul forestier proprietate publică a comunei Șura Mare;

Hotararea nr.10 privind avizarea încheierii unui contract de colaborare cu Consiliul Judetean Alba, ADI SALUBRIS Alba;

Hotararea nr. 11 privind  acordarea mandatului special  reprezentantului comunei Șura Mare în ADI Asociația de Apă pentru exprimarea  favorabilă a votului pentru tarifele serviciilor conexe de utilități publice;

Hotararea nr. 12 privind aprobarea execuției bugetului secțiunii de funcționare și dezvoltare pe trimestrul IV an 2016;

Hotararea nr. 13 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar pentru culte religioase;  vezi Anexa

Hotararea nr.14 privind aprobarea planului de acțiuni și măsuri pentru beneficiarii  de ajutor  social;

Hotararea nr. 15 privind transmiterea în administrare a clădirilor unităților de învățământ în favoarea Școlii Andrei Șaguna Șura Mare;

Hotararea nr. 16 privind actualizarea Componenței Comisiei de evaluare a pagubelor produse la culturile agricole;

Hotararea nr. 17 privind încetarea contractului de pășunat cu d-na Livia Andrei;

Hotararea nr.18  privind atestarea  la domeniul public a terenului aferent construcției Cămin Cultural;

Hotararea nr.19 privind  însușirea Raportului informării și consultării populației pentru PUD – locuință beneficiar Colceriu Radu;

Hotararea nr.20 privind actualizarea indicatorilor tehnico economici ai investiției Extindere canalizare în Cartier Dealul Viilor Șura Mare;

Hotararea nr. 22 privind aprobarea bugetului local al comunei Șura Mare pe anul 2017 -vezi anexe  Anexa 0 hot. 22, Anexa 1, Anexa 2-4, Anexa 5 – 10, Anexa 11-17,

Hotararea nr. 23 privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile pe anul 2017

Hotararea nr.24 privind aprobarea Ghidului de finantare nerambursabila pentru activitati sportive – vezi anexa-Anexa 0, Anexa 1-2, Anexa 3-8

Hotararea nr. 25 privind revocarea HCL nr. 106/63/2016 ;

Hotararea nr. 26 privind plata cotizatiilor  in favoarea Asociațiilor în care comuna Șura Mare este membru.

Hotararea nr.27 privind aprobarea cuantumului și  burselor scolare

Hotararea nr.28 privind  aprobarea Amenajamentului pastoral al comunei Șura Mare

Hotararea nr. 29 privind inchirierea prin licitație publică a terenurilor pășune crescătorilor de animale.

Hotararea nr. 30 privind constatarea încetării de drept a calității de viceprimar și consilier local a dlui Radu Octavian Cosmin.

Hotararea nr. 31 privind alegere președinte de ședință; 

Hotararea nr. 32 privind validarea mandatului de consilier  al dlui Bunea Vasile Ionel; 

Hotararea nr. 33 privind alegerea viceprimarului comunei Șura Mare;

Hotararea nr.34 privind modificarea componentei comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

Hotararea 35 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 in comuna Sura Mare judetul Sibiu

Anexa 3 la hotararea nr. 35

Anexele 4-11 la hotararea nr. 35

Hotararea nr. 36 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza teritoriala a comunei Sura Mare pentru anul scolar 2017-2018

Hotararea nr. 37 privind aprobarea executiei bugetelor sectiunii de functionare si sectiunii de dezvoltare pentru trimestrul I an 2017

Hotararea nr. 38 privind completarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul comunei Sura Mare, unitatilor de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania, aprobat prin H.C.L. nr. 13/2017

Hotararea nr. 39 privind aprobarea documentatiei de urbanism P.U.D. – construire atelier transare si preparate din carne – strada Atelierului f.n. localitatea Sura Mare

Hotararea nr. 40 privind avizarea documentatiei de urbanism P.U.D. – construire hala industriala, bransamente utilitati – Sura Mare, strada Principala f.n. si insusirea raportului informarii si consultarii publicului

Hotararea nr. 41 privind avizarea documentatiei de urbanism P.U.D. – construire locuinta, imprejmuire teren, bransamente utilitati comuna Sura Mare, strada Sibiului f.n. si insusirea raportului informarii si consultarii publicului

Hotararea nr. 42 privind aprobarea Planului Local de masuri pentru gestionarea in anul 2017 a problematicii legate de combaterea transmitereii bolii Lyme prin intepatura de capuse

Hotararea nr. 43 privind alegere presedinte de ședință 

Hotararea nr. 44 privind  rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2017

Hotararea  nr. 45 privind acordarea unui sprijin financiar unitatilor de cult din comuna Șura Mare.

Hotararea nr. 46 privind finantarea proiectului Asociatiei sportive Athletic Șura Mare in cadrul programului Sportul pentru toți

Hotararea nr.47 privind aprobarea contului de executie bugetară la 31.12.2016

Hotararea nr.48 privind actualizarea indicatorilor financiari ai investiției Modernizare iluminat public stradal 

Hotararea nr.49 privind aprobarea raportului de evaluare și vanzarea directa a unui teren in zona Dealul Viilor Șura Mare în favoarea proprietarului locuinței

Hotararea nr.50 privind  constituirea comisiei de evaluare pentru desemnare membrii consiliul de administratie ai Ocolului Silvic Dealul Sibiului

Hotararea nr. 51 privind aprobarea PUD locuinta 

Hotararea nr.52 privind insușirea raportului informării și consultării populației PUD locuinta 

Hotararea nr. 53 privind insușirea raportului informării și consultării populației PUD service auto.

Hotararea nr. 54 privind  acordul pentru investiția Extindere retea electrică strada Nouă Șura Mare

Hotararea nr. 55 privind  exercitarea calității de autoritate tutelară  de Asociatia de Apă Sibiu pentru SC Apă Canal SA.

Hotararea nr. 56 privind implementarea proiectului Dotare Cămin Cultural sat Hamba Șura Mare

Hotararea nr. 57 privind certificarea desfășurării  actiunilor socio culturale în comuna Șura Mare

Hotararea nr. 58 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 59 privind modificarea H.C.L. nr. 50/2017 privind exercitarea calitatii de autoritate tutelara si desemnarea comisiei de selectie pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic Dealul Sibiului

Hotararea nr. 60 privind actualizarea Anexei 3 – Lista bunurilor din domeniul public/privat al Comunei Sura Mare concesionate prin Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare catre S.C. Apa Canal S.A. Sibiu

Hotararea nr. 61 privind insusirea si adoptarea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de urbanism, cadastru si topografie

Hotararea nr. 62 privind aprobarea contributiei lunare pentru functionarea compartimentului de urbanism, cadastru si topografie infiintat in cadrul Filialei Judetene Sibiu a Asociatiei Comunelor din Romania

Hotararea nr. 63 privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru utilajele din dotarea Primariei

Hotararea nr. 64 privind modificarea componentei comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice in comuna Sura Mare

Hotararea nr. 65 privind alegerea presedintelui de sedinta in luna iulie 2017

Hotararea nr. 66 privind rectificarea bugetului local al comunei Sura Mare pe trimestrul III an 2017

Hotararea nr. 67 privind aprobarea executiei bugetelor sectiunii de functionare si sectiunii de dezvoltare pentru trimestrul II an 2017

Hotararea nr. 68 privind punerea in aplicare a Legii – cadru nr.153/2017 si stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul constractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sura Mare

Hotararea nr. 69 privind modificarea taxei speciale de salubrizare si a tarifului pentru servicii de salubrizare in comuna Sura Mare, din 1 iulie 2017

Hotararea nr. 70 privind desemnarea membrilor in comisia de receptie la terminarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente -beneficiar Comuna Sura Mare

Hotararea nr. 71 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza Legii nr. 15/2003 la cererea persoanelor beneficiare

Hotararea nr. 72 privind aprobarea documentatiei de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU – construire locuinta, imprejmuire, teren, bransamente utilitati – beneficiari Nistor Constantin si Maria

Hotararea nr. 73 privind aprobarea documentatiei de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU – construire service auto, imprejmuire teren si bransamente utilitati – beneficiari SC BRT Autoserv SRL

Hotararea nr. 74 privind insusirea Raportului informarii si consultarii publicului pentru documentatia de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU – construire hala service auto, amenajare parcare, imprejmuire cu gard – beneficiar Ban Maria

Hotararea nr. 75 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitare Camin Cultral din sat Hamba – comuna Sura Mare”

Hotararea nr. 76 privind initierea procedurii de selectie a administratorilor in cadrul Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic Dealul Sibiului si aprobarea Scrisorii de asteptari privind dezvoltarea Ocolului Silvic

Hotararea nr.77 privind stabilirea numarului si a cuantumului burselor de care pot beneficia elevii din cadrul unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala Andrei Saguna Sura Mare

Hotararea nr.  83 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 84 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 85 privind aprobarea notei conceptuale pentru investitia Canalizare pluviala si trama pietonala Cartier Tineretului.

Hotararea nr. 86 privind finantarea cheltuielilor neeligibile pentru investitia Extindere canalizare Cartier Dealul Viilor

Hotararea nr. 87 privind aprobarea Planului de ocupare al functiilor publice.

Hotararea nr. 88 privind modificarea statului de functii 

Hotararea nr. 89 privind vanzarea locuintei din Sura Mare nr. 61

Hotararea nr. 90 privind aprobarea Profilului Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic Dealul Sibiului.

Hotararea nr. 91 privind transmiterea dreptului de concesiune

Hotaraea nr. 92 privind  aprobarea PUD -construire hala industriala- beneficiar Bujor Maria.

Hotararea nr. 93 privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren in favoarea dnei Trifan Victoria Maria.

Hotararea nr. 94 privind alegerea presedintelui de sedinta;

Hotararea nr. 95 privind rectificarea bugetului local ;

Hotararea nr. 96  privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Sura Mare; 

Hotararea nr. 97 privind inființarea Serviciului specializat  pentru gestionarea câinilor fără stăpân;

Hotararea nr. 98 privind  reorganizarea Serviciului voluntar situatii de urgență;

Hotararea nr. 99 privind modificarea H.C.L.   35/2017   privind stabilirea impozitelor /taxelor locale  pe anul 2018;

Hotararea nr. 100 privind  aprobarea Statului de functii si organigramei aparatului de specialitate; 

Hotararea nr. 101 privind implementarea proiectului Dotare cu un buldoexcavator;

Hotararea nr. 102 privind modul de valorificare si stabilirea preturilor de vânzare a masei lemnoase; 

Hotararea nr. 103 privind prelungirea contractului de concesiune incheiat cu dna Botezan Paraschiva, medic de familie; 

Hotararea nr. 104 privind alocarea sumelor pentru organizarea Sarbatorilor de iarnă; 

Hotararea nr. 105 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență; 

Hotararea nr. 106 privind actualizarea componentei comisiei speciale pentru intocmirea Inventarului domeniului public; 

Hotararea nr. 107 privind retragerea dreptului de folosință a unui teren; 

Hotararea nr. 108 privind vanzarea unui teren atribuit la Legea 15/2003 in favoarea proprietarilor constructiei; 

Hotararea nr. 109 privind alegere președinte de ședință;

Hotararea nr. 110 privind rectificare buget local; 

Hotararea nr. 111 privind executia trimestriala ; 

Hotararea nr. 112 privind modificare HCL privind impozitele si taxele locale pe anul 2018; 

Hotararea nr. 113 privind actualizarea indicatorilor tehnico economici ai investiției Reabilitare strazi Dupa Gradini și Hambei; 

Hotararea nr. 114 privind aprobare volum masa lemnoasa;

Hotararea nr. 115 privind stabilire pret vanzare masa lemnoasă; 

Hotararea nr. 116 privind mandatarea dnei Raica Maria, referent,  pentru a prelua activitatile în vederea elaborării Amenajamentului pastoral; 

Hotararea  nr. 117 privind completarea HCL nr. 92/2015 ;

Hotararea nr. 118  privind reglementarea juridica a unor terenuri;

Hotararea nr. 119 privind vanzare terenuri de constructie la licitatie publica – localitatea Șura Mare; 

Hotararea nr. 120 privind actualizare informatii tehnice  a unui teren proprietatea comunei Șura Mare; 

Hotararea nr. 121 privind alegere președinte de ședință;

Hotararea nr. 122 privind rectificare buget local;

Hotararea nr.123 privind organizarea pazei comunale in anul 2018;

Hotararea nr.124 privind modificarea statului de funcții;

Hotararea nr.125 privind atribuirea denumirii strada Șoimului;

Hotararea nr. 126 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice; 

Hotararea nr.127 privind  actualizarea listei bunurilor reprezentand Sistem alimentare cu apă in comuna Șura Mare;

Hotararea nr.128 privind modificarea și completarea Inventarului domeniului public al comunei Șura Mare;

Hotararea nr. 129 privind modificarea contractului de administrare cu Ocolul Silvic Dealul Sibiului;

Hotararea nr.130 privind stabilirea listei de partizi  ce urmează a fi exploatate in anul 2018;

Hotararea nr.131 privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren; 

Hotararea nr. 132 privind  aprobarea documentatiei PUD -locuinta- beneficiar Frantu Gama Remus; 

Hotararea nr.133 privind insușirea raportului informării și consultării populatiei-PUD locuinta- beneficiar Bogdan Lucian; 

Hotararea nr.134 privind însușirea raportului informării și consultării populatiei-PUZ locuinte- SC Lotto Imobiliare SRL; 

 

 

 

 

Comments are closed.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close