Bun venit in Comuna Sura Mare - judetul Sibiu

HOTĂRÂRI AN 2015

HOTARAREA  NR. 1  PRIVIND ALEGERE PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

HOTĂRÂREA NR.2 PRIVIND DESEMNAREA PERSOANEI PENTRU A ȚINE REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE

HOTĂRÂREA NR. 3 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE MĂSURI DE INTERES LOCAL  PENTRU PERSOANELE  BENEFICIARE DE VENIM MINIM GARANTAT

HOTĂRÂREA NR. 4  PRIVIND ACTUALIZAREA PLANULUI DE ACOPERIRE A RISCURILOR ÎN COMUNA ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR. 5 PRIVIND STABILIREA VOLUMULUI MAXIM DE LEMN CE SE POATE RECOLTA ÎN ANUL 2015

HOTĂRÂREA NR. 6 PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR. 7 PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR.8 PRIVIND APROBARE PLAN OCUPARE FUNCȚII PUBLICE  PE ANUL 2015

HOTĂRÂREA NR. 9 PRIVIND STABILIREA PREȚULUI DE VÂNZARE A MASEI LEMNOASE

HOTĂRÂREA NR. 10 PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ

HOTĂRÂREA NR. 11 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ȘURA MARE PE ANUL 2015

HOTĂRÂREA NR. 12 PRIVIND APROBAREA BUGETELOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE ȘI SECȚIUNII DE DEZVOLTARE PE TRIM. IV AN 2014

HOTĂRÂREA NR.13 PRIVIND REORGANIZAREA REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVÂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

HOTĂRÂREA NR.14 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE MĂSURI PENTRU PERSOANELE OBLIGATE SĂ PRESTEZE MUNCĂ ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII

HOTĂRÂREA NR.15 PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI CU DESTINAȚIE PAJIȘTE COMUNALĂ, PROPRIETATE PRIVATĂ A COMUNEI ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR. 16 PRIVIND ADERAREA COMUNEI ȘURA MARE LA ASOCIAȚIA ȚARA SECAȘELOR ALBA- SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 17 PRIVIND APROBAREA COTIZAȚIEI AFERENTĂ ASOCIAȚIEI ȚARA SECAȘELOR ALBA- SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 18 PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ

HOTĂRÂREA NR. 19 PRIVIND AVIZAREA REGULAMENTULUI DE SALUBRIZARE AL JUDETULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 20 PRIVIND PRELUAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE ASUPRA BUNURILOR MOBILE -ECHIPAMENTE DE PRECOLECTARE A DEȘEURILOR

HOTĂRÂREA NR. 21 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A UNUI TEREN  PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINȚĂ PROPRIETATE PERSONALĂ

HOTĂRÂREA NR. 22 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A UNUI TEREN PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINȚĂ PROPRIETATE PERSONALĂ

HOTĂRÂREA NR. 23  PRIVIND VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNOR TERENURI DE CONSTRUCȚIE ÎN CARTIER DEALUL VIILOR ȘI SAT HAMBA – COMUNA ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR. 24 PRIVIND VALIDAREA MODIFICĂRILOR PREVĂZUTE ÎN DISPOZIȚIA NR. 57/2015

HOTĂRÂREA NR. 25 PRIVIND MODIFICAREA HCL 113/2014 PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A CANTONULUI SILVIC ȘI A TERENULUI AFERENT ÎN FAVOAREA REGIEI AUTONOME OCOL SILVIC DEALUL SIBIULUI

HOTĂRÂREA NR. 26 PRIVIND ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI ORTODOXE II ÎN VEDEREA CONSTRUIRII LĂCAȘULUI DE CULT BISERICA SFINȚII ARHANGHELI  MIHAIL. ȘI GAVRIL

HOTĂRÂREA NR. 27 PRIVIND CONSTITUIREA FONDULUI DE ACCESIBILIZARE A FONDULUI FORESTIER, PROPRIETATE PUBLICĂ A COMUNEI ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR. 28 PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 1225/ 2008

HOTĂRÂREA NR. 29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI LOCAL  DE APLICARE A STRATEGIEI  GUVERNULUI ROMÂNIEI DE INCLUZIUNE A CETĂTENILOR ROMÂNI DE ETNIE ROMÂ

HOTĂRÂREA NR.30 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE PĂȘUNAT  AL COMUNEI ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR. 31 PRIVIND ADERAREA COMUNEI ȘURA MARE LA ASOCIAȚIA COMUNELOR DIN ROMÂNIA

HOTĂRÂREA NR. 32 PRIVIND ABROGAREA HCL NR. 110/2009

HOTĂRÂREA NR. 33 PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ

HOTĂRÂREA NR. 35 PRIVIND AVIZAREA STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU DECIZIA DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

HOTĂRÂREA  NR. 36 PRIVIND AVIZAREA STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE SI TRANSPORT SALUBRIZARE

HOTĂRÂREA NR. 37 PRIVIND AVIZAREA DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE PRIN CONCESIUNE A ACTIVITĂȚII DE COLECTARE SI TRANSPORT DEȘEURI ZONA 1 SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 38 PRIVIND AVIZAREA DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE PENTRU ACTIVITTAEA DE SORTARE, COMPOSTARE DESEURI MENAJERE

HOTĂRÂREA NR. 39 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 40 PRIVIND EXECUȚIA BUGETARĂ PE TRIMESTRUL I 2015

HOTĂRÂREA NR. 41  PRIVIND STABILIREA PRETULUI DE VÂNZARE AL MASEI LEMNOASE PENTRU AGENTI ECONOMICI

HOTĂRÂREA NR. 42 PRIVIND STABILIREA TAXEI PENTRU ELIBERAREA ATESTATULUI DE PRODUCĂTOR ȘI A CARNETULUI DE COMERCIALIZARE

HOTĂRÂREA NR. 43 PRIVIND ACORDAREA DE SPRIJIN FINANCIAR ÎN ANUL 2015 ÎN FAVOAREA ECHIPEI FC ATHLETIC ȘURA MARE

HOTĂRÂREA  NR. 44  PRIVIND STABILIREA NUMĂRULUI  ȘI A CUANTUMULUI BURSELOR ȘCOLARE

HOTĂRÂREA NR. 45 PRIVIND COMPENSAREA CU CHIRIA  DATORATĂ A CONTRAVALORII MATERIALELOR ACHIZIȚIONATE

H OTĂRÂREA NR. 46 PRIVIND APROBAREA PRETULUI/TARIFULUI LA APĂ ȘI CANALIZARE ÎN SURA MARE

HOTĂRÂREA NR. 47 PRIVIND ACHIZITIA CANTITĂȚII DE 440 LITRI COMBUSTIBIL ÎN VEDEREA EXECUTIEI DECOLMATARE VALE ȘERPUITĂ ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR. 48 PRIVIND ADERAREA COMUNEI ȘURA MARE LA GAL  TARA SECAȘELOR ALBA SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 49 PRIVIND ACORDAREA MANDATULUI DE REPREZENTARE  AL  COMUNEI ȘURA MARE ÎN GAL TARA SECAȘELOR ALBA SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 50 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI ȘURA MARE  ÎN ASOCIAȚIA DE APĂ SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 51 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ

HOTĂRÂREA NR. 52 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE LA 31 DECEMBRIE 2014

HOTĂRÂREA NR. 53 PRIVIND APROBAREA SITUAȚIEI PRIVIND TERENURILE DISPONIBILE ȘI ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ  A TERENURILOR ÎN CONDIȚIILE LEGII 15/2003

HOTĂRÂREA NR. 54 PRIVIND ÎNFIINȚAREA POSTULUI CONTRACTUAL ADMINISTRATOR PUBLIC ÎN CADRUL PRIMĂRIEI COMUNEI ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR. 55 PRIVIND  ÎNCHEIEREA  ACTULUI ADIȚIONAL LA CONTRACTUL  DE ADMINISTRARE CU  OCOLUL SILVIC DEALUL SIBIULUI R.A.

HOTĂRÂREA NR. 56 PRIVIND  SCUTIREA DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRE ȘI TEREN AFERENT  ÎN FAVOAREA DNEI MOLFA MARIA

HOTĂRÂREA NR. 57 PRIVIND  ACORDUL PENTRU CONSTRUIREA POD  ACCES ÎN ZONA CIUCA ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR. 58 PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 

HOTĂRÂREA NR. 59 PRIVIND APROBAREA AMENAJAMENTULUI SILVIC  AL COMUNEI ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR. 60 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 61 PRIVIND RESPINGEREA PH PRIVIND  STABILIREA PRETULUI/TARIFULUI LA APA POTABILĂ SI CANALIZARE

HOTĂRÂREA NR. 62 PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE INCHEIAT CU DOAMNA BOTEZAN PARASCHIVA, MEDIC DE FAMILIE

HOTĂRÂREA NR. 63 PRIVIND RETRAGERE DREPT DE FOLOSINTA  CONSTITUIT ÎN BAZA LEGII 15/2003

HOTĂRÂREA NR. 64 PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 

HOTĂRÂREA NR. 65 PRIVIND VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENURILOR  DIN ZONA DEALUL VIILOR ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR. 66 PRIVIND  ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A UNOR TERENURI DIN ZONA DEALUL VIILOR

HOTĂRÂREA NR. 67 PRIVIND  MODIFICAREA CONTRACTELOR DE INCHIRIERE NR 3/2014 ȘI 4/2014

HOTĂRÂREA NR. 68 PRIVIND ACHIZITIA SERVICIILOR JURIDICE DE CONSULTANȚĂ/REPREZENTARE  A COMUNEI ȘURA MARE/ CONSILIULUI LOCAL ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR. 69 PRIVIND APROBAREA PRETULUI LA APĂ POTABILĂ/ CANALIZARE ÎN COMUNA ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR. 70 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI CU CHELTUIELILE DE CAPITAL SI INREGISTRAREA IN EVIDENTELE CONTABILE A INVESTITIEI SCOALA CU CLASELE I-IV ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR. 71 PRIVIND  UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETAR  PENTRU INVESTITIA ELECTRIFICARE DEALUL VIILOR ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR. 72 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI AI INVESTITIEI MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR. 73 PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 

HOTĂRÂREA NR. 74 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR. 75 PRIVIND  APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIȚIEI  REABILITARE STRADA VĂII ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR. 76 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIȚIEI AMENAJARE TEREN DE JOACĂ IN ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR. 77 PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETAR  PENTRU INVESTIȚIA REABILITARE STR VĂII SURA MARE

HOTĂRÂREA NR. 78 PRIVIND APROBAREA CREȘTERILOR SALARIALE  PENTRU PERSONALUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

HOTĂRÂREA NR. 79 PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE 1/2015 PRIVIND INCHIRIERE SUPRAFEȚE DE PĂȘUNE 

HOTĂRÂREA NR. 80 PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII NR. 72/2015 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIȚIEI MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR. 81 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE

HOTĂRÂREA NR.82 PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI ARHIVISTIC AL COMUNEI ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR. 83 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A UNOR TERENURI  PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINȚĂ 

HOTĂRÂREA NR. 84 PRIVIND  ALEGEEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ

HOTĂRÂREA NR.85 PRIVIND STABILIREA PRETULUI DE VÂNZARE AL MASEI LEMNOASE

HOTĂRÂREA NR.86 PRIVIND REORGANIZAREA RETELEI ȘCOLARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2015-2016

HOTĂRÂREA NR. 87 PRIVIND  VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ A UNUI TEREN NEPRODUCTIV DIN SURA MARE

HOTĂRÂREA NR.88 PRIVIND RETRAGERE DREPT DE FOLOSINȚĂ LA CEREREA PERSOANELOR BENEFICIARE

HOTĂRÂREA NR.89 PRIVIND  APROBAREA REGULAMENTULUI DE INSTITUIRE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 

HOTĂRÂREA NR.90 PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE INCHEIAT CU CONSISTORIUL EVANGHELIC  C.A. SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 91 PRIVIND RECONFIRMAREA REPREZENTANTULUI  CONSILIULUI LOCAL ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL ȘCOLII ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR. 92 PRIVIND STABILIREA  PERSOANELOR  CARE REPREZINTĂ CAZURI SOCIALE  ÎN VEDEREA  RACORDĂRII LA RETEAUA DE CURENT ELECTRIC

HOTĂRÂREA NR. 93 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI  DE UTILIZARE A MICROBUZULUI ȘCOLAR

HOTĂRÂREA NR. 94 PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 

HOTĂRÂREA NR.95 PRIVIND PREDAREA AMPLASAMENTULUI CÂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE  ÎN VEDEREA CONSTRUIRII CENTRULUI CULTURAL PROIECT TIP ÎN ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR. 96 PRIVIND EXECUȚIA BUGETELOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE ȘI DEZVOLTARE PE TRIMESTRUL II AN 2015

HOTĂRÂREA NR. 97 PRIVIND APROBAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE VALABILE PE ANUL 2016

HOTĂRÂREA NR. 98 PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE A UNUI SPATIU CU DESTINAȚIA CABINET MEDICAL

HOTĂRÂREA NR. 99 PRIVIND  ACORDAREA UNEI CANTITĂȚI DE MATERIAL LEMNOS PAROHIEI ORTODOXE ȘURA MARE II

HOTĂRÂREA  NR. 100 PRIVIND STABILIREA PRETULUI DE VÂNZARE AL MASEI LEMNOASE

HOTĂRÂREA  NR. 101 PRIVIND RETRAGERE DREPT DE FOLOSINȚĂ ASUPRA UNUI TEREN ATRIBUIT  CONFORM LEGII 15/2003

HOTĂRÂREA  NR. 102 PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ÎN LUNA NOIEMBRIE 2015.

HOTARAREA NR. 103 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV AN 2015

Comments are closed.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close